Disclaimer prothese festival

1. Ik erken dat deelname aan het evenement fysiek inspannend en veeleisend kan zijn. Ik ben me bewust van de aard van het evenement en bijbehorende medische en fysieke risico’s.

2. Ik ben mij er echter van bewust dat mijn deelname een zekere mate van risico’s met zich meebrengt. Daarom bevestig ik dat noch de organisatie van het evenement, noch door de organisatie geautoriseerde derden op enige wijze aansprakelijk zijn voor enig letsel dat, of ziekte die ik als deelnemer kan oplopen. De aansprakelijkheidsuitsluiting treedt met het doen van aanmelding voor deelname aan het prothese festival in werking voor alle betrokkenen.

3. Ik ben mij ervan bewust dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen voor de nodige verzekeringen. Als ik schade maak aan eigen of iemand anders eigendommen, aanvaard ik de verantwoordelijkheid en zal ik ervoor zorgen dat de organisatie, of een door de organisatie geautoriseerde derde, in dit opzicht geen schade oploopt.

4. Ik ben bekend en ga akkoord met de regels van de organisatie voor het evenement en de veiligheid en volg alle instructies op, voor mijn eigen welzijn en dat van alle anderen.

5. Ik ga ermee akkoord dat de organisatie en gerelateerde bedrijven en geautoriseerde derden geluidsopnamen, video-opnamen en foto’s van het evenement mogen vastleggen en mijn naam, stem, beeld, uiterlijk, prestaties en biografisch materiaal mogen gebruiken voor elk doel (hetzij commercieel, promotioneel of anderszins) wereldwijd in alle media, voor altijd.

6. De organisatie zal in staat worden gesteld om het tijdens en in verband met het evenement vastgelegde materiaal te gebruiken, uit te zenden, te vertonen, weer te geven, te reproduceren en/of beschikbaar te stellen aan het publiek in alle media, niet beperkt tot radio, televisie, evenementen, gegevensdragers en het wereldwijde web. De organisatie heeft het recht om wijzigingen, onderbrekingen, knipbewerkingen of andere wijzigingen in en aan het materiaal aan te brengen en dit gewijzigde materiaal zonder beperkingen te gebruiken. Bovendien is het de organisatie toegestaan de verleende rechten over te dragen aan derden.

7. Ik weet dat ik niet het recht heb om het materiaal goed te keuren en dat ik misschien niet als deelnemer aan het evenement wordt genoemd. Ik verwacht ook niet dat ik financieel voordeel kan halen uit mijn verschijning in enig evenement gerelateerd materiaal.